Privacyverklaring Karin Oomen Oefentherapie

Hoe gaan wij om met uw gegevens? - versie 18-1-2023

Karin Oomen Oefentherapie, gevestigd aan Lange Wagenstraat 55e, 5126 BB Gilze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Karin Oomen is de Functionaris Gegevensbescherming van Karin Oomen Oefentherapie zij is te bereiken via de contactgegevens die vermeld staan onderaan de laatste pagina van dit document.

Persoonsgegevens en gevoelige/bijzondere gegevens die wij verwerken

Karin Oomen Oefentherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • BurgerServiceNummer (BSN)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Naam van uw andere zorgverlener(s)
 • Zorgverzekering + soort aanvullende verzekering
 • Legitimatiegegevens
 • Gegevens van belang voor de behandeling Oefentherapie
 • Aanvullende informatie over je gezondheid en klachten. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Karin Oomen Oefentherapie zal alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karin Oomen Oefentherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Karin Oomen Oefentherapie verwerkt persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben volgens onze contractuele afspraken en communicatie met de zorgverzekeraars.
 • Het kunnen leveren van een behandeling Oefentherapie volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
 • Het afhandelen van jouw declaraties bij de zorgverzekering.
 • Deelname aan LDO (Landelijk Database Oefentherapie) via Nivel
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
 • kunnen voeren. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken of verzetten.
 • De (huis)arts te kunnen contacteren indien dit nodig is (alleen na je toestemming).
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karin Oomen Oefentherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 15 jaar. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadat je behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hieronder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Delen van persoonsgegevens met derden

Karin Oomen Oefentherapie verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting mij dat voorschrijft.

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven.  Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. Je kunt de toestemming altijd weer intrekken. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Behalve de oefentherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de ziekte waarnemers en stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens. Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).

Aan het eind van de behandelreeks wordt u gevraagd deel te nemen aan anoniem ervaringsonderzoek over de praktijk en de therapeut. Als u toestemming geeft om deel te nemen deelt Karin Oomen Oefentherapie de volgende gegevens met het bedrijf Qualizorg B.V. om u uit te kunnen nodigen voor het onderzoek: voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, begindatum en einddatum verwijzing, diagnosecode, aantal behandelingen bij de behandelaar, chronisch ja/nee, code verzekeraar (UZOVI), verzekerdennummer en toestemming voor e-mail en/of post. Qualizorg B.V. verzorgt het online onderzoek met behulp van Qualiview en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden verwerkt en behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als Karin Oomen Oefentherapie en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden.

Voor het verwerken van uw gegevens is een verwerkers overeenkomst opgesteld tussen beide partijen.

Karin Oomen Oefentherapie geeft persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen. Het e-mailadres is: info@oefentherapiecesar-gilze.nl. Ik streef ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Beveiligingsmaatregelen

Karin Oomen Oefentherapie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software
 • Software updates zijn geactualiseerd.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de
 • De gegevens worden verwerkt met Winmens software van Fairware voor het bijhouden van het Electronisch Patienten Dossier ( EPD )
 • Verder communiceren wij alleen via het medisch communicatieplatform Siilo. Berichten en beeld worden geëncrypt en na 30 dagen automatisch van de telefoon verwijderd. Patiëntgegevens, foto’s en filmpjes bevinden zich in een eveneens versleutelde kluis op de telefoon. Ze komen dus niet op een server van Siilo terecht en worden niet gesynchroniseerd met bijvoorbeeld de cloud.
 • Voor het veilig communiceren met (huis)artsen en verwijzers maakt Karin Oomen Oefentherapie gebruik van Zorgmail en Zorgdomein.

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is te bereiken op per e-mail info@karinoomenoefentherapie.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Karin Oomen, praktijkhouder. Adres Lange Wagenstraat 55e 5126 BB Gilze.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Facebook en Instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karin Oomen Oefentherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens die ingevoerd zijn via onze website

Karin Oomen Oefentherapie gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op www.oefentherapiecesar-gilze.nl achterlaat. Karin Oomen Oefentherapie gebruikt je e-mailadres dat via de website wordt doorgegeven alleen als het e-mailadres is opgegeven voor het inwinnen van informatie of voor het indienen van een verzoek of een aanvraag.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact

Contactpersoon: Karin Oomen
Website:  https://www.karinoomenoefentherapie.nl 
Adres: Lange Wagenstraat 55e, Gilze
Telefoonnummer: 06-13025660
E-mailadres: info@karinoomenoefentherapie.nl